Palvelut


Väli

Psykoterapia


Psykoterapia on hyödyllistä, kun omat voimat eivät riitä ongelmista selviämiseen. Terapia auttaa esim. masennus, ahdistus- ja paniikkioireiden hoidossa sekä äkillisissä kriiseissä ja elämänmuutoksissa, mitkä voivat horjuttaa mielialaa.


Yksilöterapia


Yksilöterapiassa tarkastellaan asiakkaan persoonallisuutta ja toimintaympäristöä. Terapian aikana asiakas oppii tunnistamaan tunteitaan, voimavarojaan ja toimintakeinojaan, jotka mahdollistavat sellaisen muutoksen, jota hän haluaa.


Yksilöterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.


Pariterapia


Pariterapiaa voidaan hyödyntää ristiriitatilanteissa, joita parin on vaikeaa itse ratkaista. Yleisiä syitä hakeutua pariterapiaan ovat erilaiset kommunikaatio-ongelmat, vaikeudet täyttää kumppanin tarpeita ja olla läsnä. Ratkaisemattomat ristiriidat voivat näyttäytyä parisuhteessa mm. syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisina.


Pariterapiassa tarkastellaan parin tapoja toimia suhteessa ja etsitään heille sopivia ratkaisuja ja toimintatapoja. Työskentely suunnataan toivottuun tulokseen tai tavoitteeseen sekä edistysaskelin, jotka vievät tavoitetta kohti.


Pariterapiassa on tavoitteena myös opetella kuuntelemaan toisia ja keskustelemaan avoimesti ja rehellisesti toistensa kanssa.


Perheterapia


Perheterapia tutkii ja hoitaa mm. ongelmia, jotka liittyvät perheen jäsenten väliseen vuorovaikutukseen. Perheen kaikkiin jäseniin suhtaudutaan arvostaen heidän ideoitaan ja kunnioittaen heidän tapaansa toimia. Vuorovaikutus tähtää yhteistyön syntymiseen.


Perheterapian tavoite on kehittää perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, auttaa toisten ihmisten ajattelutavan ja maailmankuvan ymmärrystä ja saada perhe yksikkönä toimimaan paremmin.


Parhaisiin tuloksiin perheterapiassa päästään, kun siihen osallistuu koko perhe, eivätkä vain yksittäiset jäsenet.


Terapian kesto


Terapiaprosessin pituus arvioidaan aina yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti terapiaa kannattaa jatkaa juuri niin kauan kuin on tarpeellista ja asiakas siitä hyötyy.


Jos ongelmat ovat syntyneet hitaasti, myös niiden korjaaminen voi vaatia aikaa. Tällainen pitkä terapia voi kestää jopa 2-3 vuotta.


Terapiassa voidaan hoitaa myös yksittäisiä elämän kriisejä, jolloin jo muutama terapiaistunto voi riittää antamaan tarvittavan avun.


Muutamaan tapaamiseen "konsultatiivinen" terapiasuhde on perusteltua myös silloin, kun asiakas ei esim. elämäntilanteensa vuoksi voi sitoutua pitkäaikaiseen terapiaan. Lyhyt terapiajakso voi lisäksi tukea jo päättynyttä, pidempää terapiaprosessia.


Lisätietoja korvauksista ja psykoterapiasta KELA:n sivulta.


Peruutukset


Ajanvaraukseen liittyvät peruutukset tulee tehdä edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä. Peruuttamatta jääneistä ajoista peritään varattua käyntiä vastaava maksu. Mikäli asiakkaalla on lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, maksua ei peritä.

Väli

Työnohjaus


Mitä työnohjaus on?


Työnohjaus on keskusteluun perustuva ammatillinen työtapa, joka

 • antaa ohjattavalle mahdollisuuden läpikäydä työhön liittyviä kokemuksia ja tarkastella niitä ymmärtävässä ja tutkivassa ilmapiirissä
 • luo mahdollisuuden oppia omista ja toisten kokemuksista
 • vahvistaa ammatti-identiteettiä ja ammatillista kasvua
 • auttaa muutoksissa ja uusissa tehtävissä selviytymisessä

Jokainen työnohjausprosessi on yksilöllinen ja ainutkertainen. Ohjattava on aktiivinen osallistuja ja työnohjauksessa käsitellään niitä asioita, joita hän tuo ohjaukseen.


Työnohjauksen tavoitteet


Työntekijän tavoitteena:

 • ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin vahvistuminen
 • luovan työotteen löytäminen
 • työroolin hallinnan lisääntyminen
 • muutoksessa vaadittavien selviytymiskeinojen löytäminen
 • työssä jaksaminen

Työyhteisön tavoitteena:

 • työroolien selkiyttäminen
 • työviihtyvyyden parantaminen
 • työyhteisön vuorovaikutussuhteiden selventäminen ja yhteistyön kehittäminen
 • johtajuuden selkiyttäminen

Lähde: Riitta Leppänen < Marjo Hamari, Työnohjaus kasvun tukena. Työelämä - jatkuvan kasvun paikka. Työturvallisuuskeskus 2001


Coaching


Coaching on hyväksytty liike-elämän puolella helpommin kuin työnohjaus, koska siinä toimintaympäristössä työnohjaus käsitteenä saa helposti vääriä merkityksiä. Esimerkiksi työnohjaus sekoitetaan usein työnjohtamiseen tai työnopastamiseen.


Coachingilla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan kättöä esimiehen toiminnan kehittämiseksi valmentavalla otteella, ohjattavan potentiaalin esiin nostamista ja organisaation strategian suuntaisesti potentiaalin kehittämistä. Coachaus on useimmiten kahdenkeskistä ja yleensä kestää 2-10 kertaa sisältäen mm. alku- ja loppuarvioinnin.


Onnistuakseen coachaus edellyttää sekä perehtymistä ohjattavan yksilöllisiin voimavaroihin, vahvuuksiin ja heikkouksiin että organisaation visioiden ja toimialan tuntemusta.

Väli

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut


Työhyvinvointiin littyvä koulutus ja konsultointi


"Työhyvinvointia ei voi ostaa mistään, se on tehtävä itse"

Työhyvinvointi edistää henkilöstön fyysistä ja henkistä terveyttä sekä sosiaalista elämää. Uuden oppiminen ja oman työn kehittämisen mahdollisuus lisäävät työtyytyväisyyttä ja organisaatioon sitoutumista. Hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot kehittävät työilmapiiriä, lisäävät voimavaroja ja tuottavat iloa työpäivään.


Henkilöstöjohtamisessa tarvitaan työhyvinvoinnille oma strategia ja sen toteuttaminen kannattaa kytkeä osaksi työpaikan perustehtävän suorittamista. Esimiestyön merkityksen huomioiminen ja johtajuuden kehittäminen edistävät organisaation toimintaa sekä tukee esimiesten omaa jaksamista.


Työhyvinvointia tukevista koulutuksista hyödytään parhaiten silloin, kun sisältö ja aiheet räätälöidään koulutettavien tarpeet ja toiveet huomioiden yhteistyössä koulutettavien ja koulutuksen tilaajien kanssa.


Mahdollisia koulutus- ja konsultaatioteemoja:

 • Työhyvinvointikoulutus esimiehille
  Johtajuus ja organisaation johtaminen sekä esimiehen oma jaksaminen. Työhyvinvointikoulutus antaa kokonaiskuvan työhyvinvoinnista ja sen merkityksestä ihmisen terveydelle.
 • Hyvä ja hyvinvoiva työyhteisö
  Vuorovaikutuksen sekä työyhteisön jäsenyyden merkitys työyhteisön kehittämisessä. Esimies- ja alaistaidot.
 • Itsensä ja ihmisten johtaminen
  Itsensä ja ihmisten johtamisen haasteet ja johtamisen kehittäminen. Kannustava palkitseminen työhyvinvoinnin tukena.
 • Työssä selviytymisestä työniloon
  Teemoja esim.
  - Varhainen puuttuminen - päihteet puheeksi
  - Työelämän muutokset - sopeutumisesta vaikuttamiseen
  - Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla
  - Oman elämän ja työn vaatimusten yhteensovittamisen haasteet

Työterveyspalveluiden asiantuntijakonsultaatiot


Monet kokevat, että työelämän vaatimukset ovat kasvaneet ja muutostahti jatkuvasti kiihtyy.


Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (VNP 950/94) korostavat yhteistyön tärkeyttä työpaikan sisällä ja ulkopuolella. Yhteistyö työpaikan eri toimijoiden välillä (esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojelu, luottamushenkilöt sekä työterveyshuolto) auttaa löytämään keinoja, joilla voidaan tukea työhyvinvointia ja kehittää toiminnan vaikuttavuutta.


Työnantajan velvollisuus on järjestää lain mukaiset työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen. Työnantajalla ei kuitenkaan aina ole riittävää tietoa tai asiantuntemusta siitä, kuinka hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kustannustehokkaasti työterveyshuoltoa tarjoavien yritysten palveluja.


Olen toiminut 20 vuotta työterveyshoitajana ja viimeiset 7 vuotta kuulunut ison yrityksen työterveyspalveluiden ostamisesta ja hallinnoimisesta vastanneeseen ryhmään.


Asiantuntijana voin auttaa yrityksiä esimerkiksi seuraavissa asioissa:


 • Työterveyspalveluiden sisällön ja laajuuden määritteleminen sekä palveluiden hyödyntäminen yrityksen toiminnan tukemiseksi.
 • Toiminnan vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden seurantamittareiden kehittäminen.
 • Työterveyshuollon tuottamien raporttien hyödyntäminen osana yrityksen henkilöstön työhyvinvointimittareita.

Väli